Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení – definice pojmů

1.1 Poskytovatel: obchodní společnost Směny.cz s.r.o., IČO: 07810075, se sídlem
K Rybníku 574, 252 50 Vestec, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 307622.

1.2 Objednatel: Objednatelem je fyzická, nebo právnická osoba, která užívá Službu a uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu.

1.3 Služba: Službou se rozumí webová a mobilní aplikace Směny, vytvořená a spravovaná Poskytovatelem. Směny umožňují Objednateli plánování a organizaci směn třetích osob určených Objednatelem, a to v rozsahu stanoveném Objednatelem a v závislosti na zvolené variantě Služby.

1.4 Smlouva: Závazek mezi Poskytovatelem a Objednatelem, na základě kterého poskytuje Poskytovatel Objednateli Službu. Závazek ze Smlouvy se řídí těmito Obchodními podmínkami (jak jsou definovány níže). V případě rozporu v úpravě práv a povinností ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách (jak jsou definovány níže), má přednost ustanovení ve Smlouvě.

1.5 Obchodní podmínky: se míní tyto Obchodní podmínky vydané Poskytovatelem,
které jsou umístěny na Webové stránce (jak je specifikována níže). Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele ze Smlouvy. Obchodní podmínky jsou obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., které jsou smluvním stranám známé. Obchodní podmínky jsou závazné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Poskytovatel poskytuje Službu Objednateli.

1.6 Webová stránka: webová stránka provozovaná Poskytovatelem na adrese https://www.smeny.cz/.

1.7 Ceník služeb: Ceníkem služeb se rozumí ceny jednotlivých Služeb uveřejněné na Webové stránce Poskytovatele.

1.8 Uživatelský účet: Objednatel prostřednictvím Uživatelského účtu užívá Službu.

1.9 Uživatel: osoba užívající Službu v rámci Uživatelského účtu Objednatele.

1.10 Kredit: V případě placené verze Služby představuje Kredit odměnu Poskytovatele za poskytování Služby.

2. Registrace Objednatele a uzavření Smlouvy

2.1 K uzavření Smlouvy dochází přijetím těchto obchodních podmínek na základě registrace Objednatele prostřednictvím Webové stránky. Na Webové stránce v sekci registrace vyplní Objednatel registrační formulář. Před odesláním registrace udělí souhlas s Obchodními podmínkami. Objednatel prohlašuje, že informace poskytnuté v rámci registrace jsou pravdivé a úplné. Odesláním registrace, včetně Obchodních podmínek, dochází k uzavření Smlouvy a vytvoření Uživatelského účtu.

2.2 K uzavření Smlouvy dochází rovněž tak, že Poskytovatel uzavře s Objednatelem písemnou Smlouvu.

2.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s Objednatelem Smlouvu a odmítnout registraci Objednatele. Poskytovatel je oprávněn požádat Objednatele o doplnění údajů k registraci Uživatelského účtu.

2.4 Objednatel je povinen chránit přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Poskytovatel doporučuje Objednateli, aby nesděloval přístupové údaje k Uživatelskému účtu třetí osobě a aby je nenechal volně přístupné.

3. Nastavení Uživatelského účtu a užívání Služby

3.1 Objednatel prostřednictvím Uživatelského účtu užívá Službu.

3.2 Objednatel je v rámci Uživatelského účtu oprávněn nastavit několik úrovní oprávnění, respektive vytvářet podúčty v rámci Uživatelského účtu s tím,
že rozsah oprávnění je předmětem specifikace Objednatele. Objednatel je oprávněn specifikaci a rozsah oprávnění jednotlivých podúčtů měnit. Prostřednictvím podúčtů k Uživatelskému účtu užívají Službu další Uživatelé.

3.3 V případě ukončení Smlouvy Poskytovatel veškerá data v Uživatelském účtu smaže, pokud není uvedeno v Obchodních podmínkách jinak.

3.4 Podrobná specifikace funkcionalit Služby je uvedena na Webové stránce.

3.5 Objednatel je povinen zachovávat veškeré údaje vložené do Uživatelského účtu aktuální, úplné a pravdivé. V případě změny údajů je Objednatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat.

4. Cena Služeb

4.1 Jednotlivé varianty Služby nabízené Poskytovatelem jsou specifikovány na Webové stránce, a to včetně uvedení doby trvání Služby a výše ceny Poskytovatele za poskytování jednotlivých variant Služby v případě, kdy je varianta Služby zpoplatněna.

4.2 Odměna Poskytovatele dle Smlouvy je Objednatelem hrazena ve formě předplaceného Kreditu dle Ceníku služeb, za podmínek uvedených v Ceníku služeb.

4.3 Poskytovatel je plátcem DPH. K ceně Služeb bude připočteno DPH ve výši dle právních předpisů

4.4 K čerpání placené Služby Objednatelem může dojít až poté, kdy je Kredit připsán na Uživatelský účet Objednatele.

4.5 Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel souhlasí se zasílám faktur v elektronické podobě.

4.6 Není-li výslovně uvedeno jinak, případné slevy z odměny poskytnuté Poskytovatelem Objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat.

5. Parametry poskytovaných Služeb a práva a povinnosti z vadného plnění

5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu za následujících podmínek,
a to po dobu trvání Smlouvy.

5.2 Poskytovatel učiní maximum pro zajištění dostupnosti Služby s tím, že garantuje 99% uptime na měsíční bázi pro dostupnost Služby.

5.3 Zjišťování poruch a/nebo anomálií v poskytování Služby, jakož i jiné vady Služby:

5.3.1 Případné poruchy a/nebo anomálie a/nebo jiné vady v poskytované Služeb, nahlašuje Objednatel na oddělení zákaznické podpory prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na zakaznici@smeny.cz nebo nahlášením na telefonní číslo uvedené na Webové stránce. Poskytovatel přizná Objednateli kompenzaci ve výši dle následujícího odstavce v případě potvrzené nefunkčnosti Služby.

5.3.2 Objednatel může hlásit poruchy a/nebo anomálie a/nebo jiné vady zákaznické podpoře Poskytovatelem 24 hodin denně. Každá nahlášená porucha nebo anomálie bude bez zbytečného odkladu předána technickému oddělení v pořadí dle času přijetí.

5.3.3 Nedostupnost Služby se měří od okamžiku odeslání e-mailové zprávy Objednatelem na zakaznici@smeny.cz do obnovení plné funkčnosti Služby.

5.4 Ve smyslu předchozího odstavce přizná Poskytovatel Objednateli následující kompenzace:

Uptime

Výše kompenzace vypočtená z celkových nákladů spotřebovaných Zákazníkem během měsíce, ve kterém došlo k nefunkčnosti připočtená ke kreditu v následujícím měsíci.

95% - < 99%

10 %

90% - < 95.00%

25 %

60% - < 90 %

50%

30% - < 60 %

70 %

5% - < 30 %

80%

< 5 %

100 %

Pro přiznání kompenzace Objednatel odešle žádost oddělení zákaznické podpory Podporovatele prostřednictvím emailové zprávy na zakaznici@smeny.cz do 7 (sedmi) dnů od okamžiku ukončení nefunkčnosti. Uznaná kompenzace bude vypořádána připsáním příslušné částky Kreditu v Uživatelském účtu.

5.5 Objednatel nemá právo na kompenzaci stanovenou výše v případě, kdy nefunkčnost Služby byla způsobena za následujících podmínek:

5.5.1 události způsobené vyšší mocí, které objektivně znemožňují pracovníkům Poskytovatele zasáhnout pro zajištění smluvně stanovených činností (mezi které patří, ale nejenom: stávky a manifestace, které zablokují veřejné komunikace; silniční nehody; války a teroristické útoky; přírodní katastrofy jako záplavy, bouře, vichřice atd.);

5.5.2 mimořádné zásahy, které je nutné na základě úsudku Poskytovatele provést urgentně za účelem předcházení nebezpečí, která by mohla ohrozit bezpečnost a/nebo stabilitu a/nebo integritu Služby anebo v ní obsažená data a/nebo informace. Případné provedení těchto zásahů bude oznámeno Objednateli prostřednictvím e-mailu odeslaného i s předstihem menším než 48 hodin nebo současně se zahájením předmětných zásahů anebo jakmile to bude možné;

5.5.3 nedostupnost nebo zablokování Služby způsobené: a) nesprávným používáním, nesprávnou konfigurací, které úmyslně nebo neúmyslně provede Objednatel; b) anomáliemi nebo nesprávnou funkcí operačního systému nebo aplikace poskytnutých třetími stranami;

5.5.4 nepřipojení Služby k veřejné síti způsobené Objednatelem;

5.5.5 nefunkčnost nebo omezená funkčnost Služby vznikla v důsledku zásahu třetích osob do Uživatelského účtu nebo v důsledku užití Uživatelského účtu či Služby v rozporu s jejich určením.

5.5.6 příčiny, které způsobí nedostupnost Služby, celkovou nebo částečnou, z důvodu poruch v internetové síti, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele, a/nebo nefunkčnost hardwarového a/nebo softwarového vybavení Objednatele.

5.6 Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit, nebo omezit poskytování Služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí Služby, které přímo ovlivňují poskytování Služeb. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Objednatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování Služeb s dostatečným předstihem.

5.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování Služeb Objednateli v případě porušení jakéhokoliv ustanovení Obchodních podmínek nebo Smlouvy ze strany Objednatele, a to dle úvahy Poskytovatele i bez předchozího upozornění Objednatele. V takovém případě Poskytovatel vyzve Objednatele ke zjednání nápravy a poskytne mu za tímto účelem lhůtu o délce minimálně tří (3) dnů.

5.8 Poskytovatel prohlašuje, že minimální nároky na hardwarové vybavení na straně Objednatele pro využívání Služby jsou specifikovány na Webové stránce.

5.9 V případě vzniku škody na straně Objednatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady Služby si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování Služby omezení náhrady této případné škody vzniklé Objednateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší ceny Služby skutečně uhrazené Objednatelem na základě Smlouvy za posledních šest měsíců před vznikem škodné události. Smluvní strany konstatují, s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Objednateli v důsledku vad Služby vzniknout, může činit maximálně částku ve výší odměny Poskytovatele skutečně uhrazené Objednatelem na základě Smlouvy za posledních šest měsíců před vznikem škodné události.

5.10 V případě, kdy je Poskytovatel povinen k náhradě škody, nahradí Objednateli skutečnou a prokázanou škodu, ale nikoliv ušlý zisk.

6. Práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele

6.1 Objednatel je povinen užívat Službu v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služby Objednateli v případě, že Objednatel poruší svoje povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy, případně užívá Službu v rozporu se Smlouvou a/nebo těmito Obchodními podmínkami.

6.2 Poskytovatel konstatuje, že Služba slouží k plánování směn dalších Uživatelů. Objednatel není oprávněn užívat Službu k jiným účelům, zejména umožňovat využívat Službu bezúplatně, či úplatně jiným osobám v rozporu se smyslem Služby. V případě, že zřídí Objednatel práva k provádění změn v Uživatelském účtu, které by mohly mít za následek neoprávněné užití Služby, a/nebo Uživatelského účtu je povinen zajistit, že osoby, které přístup získají budou užívat Službu způsobem, jak je povinen užívat je Objednatel.

6.3 Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, včetně údajů Objednatele a dalších Uživatelů vložených v rámci plnění Služby. Smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku Smlouvy.

6.4 Závazek mlčenlivosti dle předchozího odstavce se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, obecně známé, a dále na údaje, které je Poskytovatel nucen poskytnout třetím osobám za účelem řádného zajištění Služeb pro Objednatele. Povinnost mlčenlivosti dále nedopadá na informace vyžadované orgány činnými v trestním, či správním řízení, soudy, orgány státní a jiné veřejné správy, auditory nebo informace nezbytné pro vedení soudního nebo jiného řízení mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

6.5 Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není Objednatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software využívaného Poskytovatelem pro poskytování Služby. Objednatel není oprávněn zhotovovat kopie software využívaného poskytovatelem pro poskytování Služby.

6.6 Objednatel se nesmí vydávat za provozovatele Služby.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Poskytovatel při poskytování Služeb postupuje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zvláště v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

7.2 Poskytovatel jako správce osobních údajů zpracovává automatizovaně a v elektronické podobě osobní údaje Objednatele, který je fyzickou osobou, za účelem poskytování Služeb v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, pohlaví, datum narození a telefon. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za uvedeným účelem po dobu trvání Smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Objednatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

7.3 Subjekt osobních údajů je oprávněn vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a přenos k jinému správci osobních údajů. Subjekt osobních údajů má právo podat proti způsobu zpracovávání osobních údajů stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

7.4 Objednatel bude za účelem poskytování Služby předávat Poskytovateli osobní údaje třetích osob, a to zejména svých zaměstnanců. Takové osobní údaje může poskytnout Objednatel osobně, nebo prostřednictvím jím k tomu pověřených osob, například zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel takto přijaté osobní údaje zpracovává ve prospěch a na základě pokynu Objednatele za účelem poskytování Služeb, má se za to, že Poskytovatel je považován za zpracovatele předávaných osobních údajů a Objednatel za jejich správce.

7.5 Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webové stránky Poskytovatele mohou pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Objednatele a jeho preferencích. V rámci provozu Webových stránek Poskytovatele mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Objednatel má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči. Objednatel však bere na vědomí, že zablokování možnosti ukládání souborů cookies může mít vliv na chod některých funkcí na Webových stránkách Poskytovatele, které jejich podporu vyžadují.

8. Ukončení Smlouvy, Doručování

8.1 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neužívá Uživatelský účet pod dobu delší, než dvanáct měsíců.

8.2 V případe, že ke dni ukončení této Smlouvy nejsou vyčerpány Objednatelem všechny Kredity, nemá Objednatel právo na jakoukoli kompenzaci ze strany Poskytovatele v souvislosti s nevyčerpanými Kredity a Poskytovateli nevznikne v souvislosti s nevyčerpanými Kredity vůči Objednateli jakékoli bezdůvodné obohacení.

8.3 Objednatel i Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tím, že výpověď činí jeden měsíc a běží od prvního dne následujícího měsíce následujícího po měsíci, kdy byla doručena druhé smluvní straně.

8.4 Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Objednateli může být doručováno také prostřednictvím Uživatelského účtu, pokud to povaha Služby umožňuje. V případě doručování elektronickou poštou je Objednateli doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

9.2 Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek a vyjadřuje s nimi souhlas.

9.3 V souladu s ustanovením § 1752 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek v přiměřené míře. Objednatel je vázán Obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Smlouvy.

9.4 Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

V Praze, dne 29.3.2019